>> Najnowsze  >> Autorzy  >> Użytkownicy  >> Zaloguj 

motyw siedemnaście III
    gdzie ... nad świata krawędzią
pow­sta­je przez­nacze­nie świateł li­tera
gdzie i księżyc w półno­viu błądzi nad gwiazdą

ab­strak­cji przeinaczeń zmyślo­ny...
opo­wiadasz swo­je z­amyśle­nie
nie bar­dzo widzieć zro­zu­mienia
dla współczes­ne­go roz­wo­ju cy­wi­li­zac­ji

                   IS­LA­MU

re­ligii z mo­tywa­mi nad mo­tywem koche­leta!

czy mo­tywów mu­si być aż siedem
czy może "mówię Ci, aż siedem­dziesiąt
ra­zy po siedem", al­bo czter­dzieści dziewięć?

gdzie każdy prze­cinek w wier­szu ma znacze­nie!
do końca nie wiado­mo
jak można od­gadnąć ab­strak­cyj­ność w poez­ji
za­wiłej w ho­ros­ko­pie na ty­siąc lat.
gdzie miłość po­zos­ta­je je­dyną ścieżką mew białych
z kra­job­ra­zu morza

połączo­nych frag­men­tem z puz­lii po­roz­rzu­ca­nych
zas­ta­na­wiający nad każdym słowem
na­wet li­terą
za­bar­wioną

zbar­wiony - za­bar­wiony gdzie-nie gdzie na różowo

właśnie na py­ta­nia
pos­ta­wione mi­mo cho­dem
dla lep­sze­go efek­tu wy­ra­zu

I po "qve bouno" pi­sać o tym wier­sze?
[w zna­ku z in­ter­pun­kcji - s e n s ]

po raz ko­leiny pow­tarzam.

Ale jak prag­nienie pęknięcia zadziera
co­raz większe kręgi efek­tu uty­litar­ne­go

pro­ros­tajnych dróg kon­fesjo­nału.
to można so­bie poszu­kać od­po­wie­dzi
nie zdając wiele wy­siłku w py­ta­niu?

a i tak praw­dzi­wa is­to­ta za­gad­ki po­zos­ta­nie
przez jeszcze ja­kiś czas


nieroz­wiąza­na - nies­te­ty.

Czytany: 213 razy


=>

Najnowsze


Top czytanych


Top Autorzy


Top Użytkownicy


Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. co to są pliki cookie? . WIEM, ZAMKNIJ